กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ไทยประจำปี 2547

วันพฤหัสที่ 9 กันยายน 2547

ณ ห้องประชุม N102 คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------

 

    08.00 08.30 น.                    ลงทะเบียน
    08.30 09.00 น. 

 

                  กล่าวรายงาน โดยประธานเครือข่ายดาราศาสตร์ และ

                  กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    09.00 09.40 น.   

 

 

                  การบรรยายเรื่อง โครงการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

                                        โดย         รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม 

                                         คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    09.40 10.20 น.  

 

 

                  การบรรยายเรื่อง โครงการสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร

                                         โดย         รศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล 

                                         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       10.20 10.40 น.    

                  พักรับประทานอาหารว่าง

      10.40 11.20 น.    

                  การบรรยายเรื่อง ความร่วมมือกับหอดูดาวกุนมา ประเทศญี่ปุ่น

                                        โดย         รศ.ดร.ชยันต์ บุณญรักษ์ 

                                        คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  11.20 12.00 น.

 

 

                  การบรรยายเรื่อง สถานภาพการวิจัยทางดาราศาสตร์วิทยุ ในประเทศไทย

                                         โดย         ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง 

                                         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        12.00 13.00 น.       

                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

    13.00 14.00 น.   

 

                 รายงานวิจัย และผลที่ได้รับจากทุนผ่านเครือข่าย

                                           โดย สมาชิกเครือข่าย

                      14.00 14.40 น.                     

 

 

 

                 การระดมมันสมอง

  • ยุทธศาสตร์ในการขอทุนผ่านเครือข่าย และเกณฑ์การพิจารณาทุนประจำปี 2548

  • ความเป็นไปได้ในการร่างหลักสูตรดาราศาสตร์ฟิสิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัย

  • เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกเสนอ

                      14.40 15.00 น.                     

                  พักรับประทานอาหารว่าง

                      15.00 16.30 น.                     

                  การระดมมันสมอง (ต่อ)

                     16.30                                         

                  ปิดการประชุม

 

 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อได้ที่   หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง  

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ถ.พระรามที่ 6   แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-5762, E-mail: david_ruffolo@yahoo.com

 

[home] [about us] [staff members] [alumni] [news] [articles & presentations] [research papers] [Princess Sirindhorn neutron monitor] [FAQs]

[glossary] [links] [contact us] [academic activities]