ภาพจากปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

(photos of venus transit)

 

                             

 

ภาพบรรยากาศระหว่างชมปรากฏการณ์ "ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์" ของกลุ่ม

ฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 

                                                                  

 

                                                                    

 

                                                                     

 [home] [about us] [staff members] [alumni] [news] [articles & presentations] [research papers] [Princess Sirindhorn neutron monitor] [FAQs]

[glossary] [links] [contact us] [academic activities]