...ศิษย์เก่า...

นักศึกษาปริญญาตรี (ข้อมูลไม่ครบ)
ชื่อ ประวัติการศึกษาและการทำงาน

 

ปิยเนตร ฉุยฉาย

PIYANATE CHUYCHAI

 

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ senior project ในหัวข้อ Cosmic ray acceleration at a continuous compression.

จบปริญญาเอกด้าน Astrophysics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547

ประวัติด้านการทำงาน

 2548 - 2551 เป็นนักวิจัยอยู่ที่ Bartol Research Institute University of Delaware ประเทศ สหรัฐอเมริกา

2551 ถึงปัจจุบัน เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

e-mail: piyanate@gmail.com

นิมิตร  กิมประพันธ์

NIMIT KIMPRAPHAN

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2542 ทำ senior project ในหัวข้อ Improved Simulation of Solar Energetic Particle Transport.

จบปริญญาโท จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549  ในหัวข้อเรื่อง Trapping of Magnetic Field Lines in Islands of Turbulence

ประวัติด้านการทำงาน

เคยเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียน แอ็ดเวนตีส เอกมัย ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2545

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสายปัญญา

e-mail: mit@astro.phys.sc.chula.ac.th

มนต์ชัย นิ่มสุข

MONCHAI NIMSUK

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ senior project ในหัวข้อ Simulation of Solar Particle Transport during the Ground Level Enhancement.

ปัจจุบันศึกษาปริญญาโท ที่วิทยาลัยปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักรพันธ์  มีชัย

JAKAPAN  MEECHAI

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ senior project ในหัวข้อ Trapping Boundary of Turbulent Magnetic Field Line.

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยการประมวลผลทางภาษาและวจนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail: jefuka@hotmail.com

 

พงศธร จิตสมบูรณ์มิตร

PONGSATHON JITSOMBOONMIT

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทำ Senior project ในหัวข้อ Diffusion of Particles in Non-Axisymmetric Magnetic Turbulence

กำลังศึกษาปริญญาโท ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหิดล

กุลธิดา สุวัชระกุลธร

KUNTIDA SUWATCHARAKUNTON

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทำ Senior project ในหัวข้อ Effects of Transport Parameters on The Spectral Evolution of Relativistic Solar Particles

ปัจจุบันเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

e-mail: blackbox020@hotmail.com

ณัฐพงศ์ คำยันต์

NATTAPONG KAMYAN

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทำ Senior project ในหัวข้อ Spectral Evolution of Relativistic Solar Particles After The Event of October 28, 2003

กำลังศึกษาปริญญาโท ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหิดล

e-mail: p_chang24@hotmail.com

ปัทม์ วงษ์ปาน

PAT WONGPAN

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทำ Senior project ในหัวข้อ Field Line Random Walk in Abritary Stretched Isotropic Turbulence 

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันเกำลังศึกษาต่อที่สหพันธรัฐเยอรมัน 

e-mail: pattyphys@yahoo.com

ธีรวงศ์ รัตนคร 

TEERAWONG

RATTANAKORN

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังศึกษาปริญญาโท ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหิดล

รักพงศ์  กิตตินราดร 

RAKPONG

KITTINARADORN

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังศึกษาปริญญาโทที่  Utrecht University  ประเทศเนเธอร์แลนด์

นักศึกษาปริญญาโท

ชื่อ

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

THIRANEE KHUMLUMLERT

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.นเรศวร เริ่มแรกนั้นไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเรียนรู้ได้

ศึกษาการขนส่งของรังสีคอสมิก และการ fit ข้อมูล SEP

ผลงานตอนกำลังศึกษาระดับ ป.โท ตีพิมพ์ในบทความวารสารนานาชาติ 2 บท และเสนอในการประชุมระหว่างประเทศ จบในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

จบการศึกษาระดับ ป.เอก จากลุ่มนี้ในปี 2002 โดยรับทุนการศึกษา ป.เอกกาญจนาภิเษกจาก สกว.

ประวัติด้านการทำงาน

ทำงานวิจัยที่ U.Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 7 เดือน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ ม.นเรศวร และได้รับทุนวิจัยจาก สกว. เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยของตัวเอง

e-mail: thiraneek@hotmail.com

ทรงกลด รียะวงศ์

SONGKLOD RIYAVONG

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.ขอนแก่น

ทำงานวิจัย ป.โทในสาย shock

ผลงานตอนกำลังศึกษาระดับ ป.โท ตีพิมพ์ในบทความวารสารนานาชาติ และเสนอในการประชุมระดับประเทศ จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 4 ปี

กำลังศึกษาต่อระดับ ป.เอก  ทางด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศฝรั่งเศส

ประวัติด้านการทำงาน

เคยทำงานที่ High Performance Computer Laboratory, NECTEC

website: http://www.cerfacs.fr/~riyavong/riyavong.html

e-mail: riyavong@cerfacs.fr

Fax: (+33)561-193-000

 

วิวัธน์ ยังดี

WIWAT YOUNGDEE

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากม.ขอนแก่น

ศึกษาการ fit ข้อมูล SEP

ผลงานตอนกำลังศึกษาระดับ ป.โท ตีพิมพ์ในบทความวารสารนานาชาติ และเสนอในการประชุมระดับประเทศ จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 3 ปี

จบการศึกษาระดับ ป.เอก จาก Aberdeen U. สหราชอาณาจักร

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ ม.ขอนแก่น

e-mail: wyoung@hotmail.com

อำนาจ สาธานนท์

UMNART SATHANON

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท อ.เดวิด รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อจาก อ.พีรพัฒน์ ศึกษาการสร้างอุปกรณ์วัดคลื่นวิทยุ (โดยต้องการวัดสัญญาณจากดวงอาทิตย์แต่ไม่สำเร็จ) ได้เสนอในการประชุมระดับนานาชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 4 ปี

จบปริญญาเอกจาก U. Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติด้านการทำงาน

เป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จตุรงค์ สุคนธชาติ

JATURONG SUKONTACHAT

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.เชียงใหม่

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการจำลองเส้นสนามแม่เหล็กสุ่ม เพื่อศึกษาการเร่งอนุภาคที่คลื่นกระแทก ผลงานรับการเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ และเสนอในการประชุมระดับประเทศ (พูดเป็นภาษาอังกฤษ) จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

จบปริญญาเอกจาก U. Innsbruck ประเทศออสเตรีย

ประวัติด้านการทำงาน

เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันราชภัฏอยุธยา

ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ มศว.ประสานมิตร

ไพศาล ตู้ประกาย

PAISAN TOOPRAKAI

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.เชียงใหม่

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากสุริยุปราคา (ที่ถ่าย โดยกลุ่มเรา) ผลงานเสนอในที่ประชุมระดับประเทศ (พูดเป็นภาษาอังกฤษ) และได้รับรางวัลอันดับ 2 สำหรับโปสเตอร์ดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม วทท. (โดยมีร้อยๆ โปสเตอร์จากทั่วประเทศ) จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

☺ จบการศึกษาระดับ ป.เอก ในกลุ่มเรา โดยทำงานวิจัยในสาย turbulence

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail: paisan@astro.phys.sc.chula.ac.th

อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

ANANT EUNGWANICHAYAPANT

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการจำลองการเร่งรังสีคอสมิกใกล้ดาว pulsar ผลงานเสนอในการประชุมระดับประเทศ (พูดเป็นภาษาอังกฤษ) จบการศึกษาระดับ ป.โทในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

จบการศึกษาระดับ ป.เอก ที่ U. Heidelberg ประเทศเยอรมนี โดยการสนับสนุนจากประเทศเยอรมนี เนื่องจากความประทับใจในผลงานระดับ ป.โท

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

e-mail: crab-pulsar@yahoo.com

 

เสรี พงษ์พันธ์ภาณี

SAREE PHONGPHANPHANEE

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการคำนวณภาคตัดขวางของ O + H+ → O+ + H เพื่อประยุกต์ในการศึกษาพลาสมามาในระบบสุริยะ ผลงานเสนอในการประชุมระดับประเทศ (พูดเป็นภาษาอังกฤษ) จบการศึกษาระดับ ป. โท ในระยะเวลา 4 ปี

ปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติด้านการทำงาน

เคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

e-mail: p_saree@hotmail.com

ปณิตา บุญมา

PANITA BOONMA

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทางด้าน computational science จากภาคคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการจำลองการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างอะตอม H จากนอกระบบสุริยะกับ H+ ในลมสุริยะ  จบการศึกษาระดับ ป.โทในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ CU-Net ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวิชา วรรณวิเชียร

SUWICHA WANNAWICHIAN

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.เชียงใหม่

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการคำนวณสถานะประจุของไอออนในพลาสมาต่อเมื่ออิเล็กตรอนล้อมรอบมีการกระจายตัวแบบ kappa distribution จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ส่ง paper ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศโดยเป็นผู้เขียนแรก

ต่อจากนั้นศึกษา ป.เอก ที่ U. New Hampshire และ Boston U.ประเทศสหรัฐอเมริกา

e-mail: suwichaw@bu.edu

 

กมลพร กลับพงศ์

KAMONPORN KLAPPONG

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.มหิดล

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการเร่งอนุภาคพลังงานสูงที่คลื่นกระแทกและการอัดของของไหล paper กำลังเตรียมอยู่ จบการศึกษาระดับ ป.โทในระยะเวลา 3 ปี

ประวัติด้านการทำงาน

เคยทำงานเป็นอาจารย์ที่ ม.หัวเฉียว และเป็นนักวิจัยที่สถาบันมาตรวิทยา

เคยทำงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ปัจจุบันอยู่สหรัฐอเมริกา

e-mail: potchaman@hotmail.com

ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

CHANRUANGRIT CHANNOK

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.ขอนแก่น

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการจำลองการกระจายตัวของอะตอม H ในระบบสุริยะ จบการศึกษาระดับ ป.โทในระยะเวลา 3 ปี

ทำงานวิจัยที่ U. Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จบปริญญาเอกเรื่อง Modeling of Finite Time Shock Acceleration ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

ประวัติด้านการทำงาน

ก่อนการศึกษาระดับ ป.โท เป็นอาจารย์ประจำ ม.อุบลราชธานี

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

e-mail: physics007@yahoo.com

กิตติพัฒน์ มาลากิจ

KITTIPAT MALAKIT

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก KMUTT

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการเร่งอนุภาคพลังงานสูงที่คลื่นกระแทกและการอัดของของไหล paper กำลังเตรียมอยู่ จบการศึกษาระดับ ป.โทในระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันกำลังศึกษา ป.เอก ที่ U. Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา

e-mail: kmalakit@yahoo.com

พีระ  พงษ์กิติวณิชกุล

PEERA PONGKITIWANICHAKUL

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จบปริญญาโทด้าน Astrophysics  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547

ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติด้านการทำงาน

 เคยทำงานเป็น Programmer ที่ Magic Shine Network Co., Ltd.  

e-mail: peerious@yahoo.com

นิมิตร  กิมประพันธ์

NIMIT KIMPRAPHAN

 

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2542 ทำ senior project ในหัวข้อ Improved Simulation of Solar Energetic Particle Transport.

จบปริญญาโท จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 ในหัวข้อเรื่อง Trapping of Magnetic Field Lines in Islands of Turbulence

ประวัติด้านการทำงาน

เคยเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียน แอ็ดเวนตีส เอกมัย ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2545

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสายปัญญา

e-mail: mit@astro.phys.sc.chula.ac.th

ชนกนันท์  บางเลี้ยง

CHANOKNAN BANGLIENG

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบปริญญาโทด้าน Astrophysics  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2549 ในหัวข้อเรื่อง Solar Neutron Statistical Concepts

ประวัติด้านการทำงาน

 ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail: noknan29@yahoo.com

อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ

ACHARA SERIPIENLERT

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบปริญญาโทด้าน Astrophysics  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2549 ในหัวข้อเรื่อง Tracing Charged Particle Motion in a Turbulent Magnetic Field

ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิยาลัยมหิดล

ประวัติด้านการทำงาน

  ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549  จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2549

e-mail: tikim7@yahoo.com


ปริกซิงห์  อนันตร์
PREEKSING   ANAN

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จบปริญญาโทด้าน Astrophysics  จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2552 ในหัวข้อเรื่อง ENVIRONMENTAL EFFECTS ON THE NEUTRON MONITOR YIELD FUNCTION. 

ประวัติด้านการทำงาน

 ☺ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง API 653 Tank inspector  บริษัท Dacon Inspection Services Co., Ltd  จังหวัดระยอง

e-mail: preek2001@yahoo.com

 

นักศึกษาปริญญาเอก

ชื่อ

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

 

ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

THIRANEE KHUMLUMLERT

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.นเรศวร เริ่มแรกนั้นไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเรียนรู้ได้

ศึกษาการขนส่งของรังสีคอสมิก และการ fit ข้อมูล SEP

ผลงานตอนกำลังศึกษาระดับ ป.โท ตีพิมพ์ในบทความวารสารนานาชาติ 2 บท และเสนอในการประชุมระหว่างประเทศ จบในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

จบการศึกษาระดับ ป.เอก จากลุ่มนี้ในปี 2002 โดยรับทุนการศึกษา ป.เอกกาญจนาภิเษกจาก สกว.

ประวัติด้านการทำงาน

เป็นอาจารย์ที่ ม.นเรศวร

ทำงานวิจัยที่ U.Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 7 เดือน

ปัจจุบันได้รับทุนวิจัยจาก สกว. เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยของตัวเอง

e-mail: thiraneek@hotmail.com

 

ธานินทร์ นุตโร

TANIN NUTARO

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ปี 1984

จบการศึกษาระดับ ป.โท จากภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 1993

จบการศึกษาระดับ ป.เอก จากภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2000

ประวัติด้านการทำงาน

เป็นอาจารย์สอนประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 e-mail: tnutaro@yahoo.com

 

กนกพร  ลีรุ่งนาวารัตน

KANOKPORN LEERUNGNAVARAT

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.เกษตรศาสตร์

จบการศึกษาระดับ ป.โท จาก U.Manchester ประเทศอังกฤษ

จบการศึกษาระดับ ป.เอก จากลุ่มนี้ในปี 2004 โดยรับทุนการศึกษา ป.เอกกาญจนาภิเษกจาก สกว.

ประวัติด้านการทำงาน

ทำงานที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปิยเนตร ฉุยฉาย

PIYANATE CHUYCHAI

 

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ senior project ในหัวข้อ Cosmic ray acceleration at a continuous compression.

จบปริญญาเอกด้าน Astrophysics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547

ประวัติด้านการทำงาน

 2548 - 2551 เป็นนักวิจัยอยู่ที่ Bartol Research Institute University of Delaware ประเทศ สหรัฐอเมริกา

2551 ถึงปัจจุบัน เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

e-mail: piyanate@gmail.com

ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

CHANRUANGRIT CHANNOK

 

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.ขอนแก่น

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ศึกษาการจำลองการกระจายตัวของอะตอม H ในระบบสุริยะ paper กำลังเตรียมอยู่ จบการศึกษาระดับ ป.โทในระยะเวลา 3 ปี

ทำงานวิจัยที่ U. Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จบปริญญาเอกด้าน Astrophysics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

ประวัติด้านการทำงาน

ก่อนการศึกษาระดับ ป.โท เป็นอาจารย์ประจำ ม.อุบลราชธานี

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

e-mail: physics007@yahoo.com

วิรินทร์  สนธิ์เศรษฐี

WIRIN  SONSRETTEE

          ประวัติด้านการศึกษา

          จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          จบการศึกษาระดับ ป.โท จากภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           e-mail: s_wirin@yahoo.com

ไพศาล ตู้ประกาย

PAISAN TOOPRAKAI

 

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จาก ม.เชียงใหม่

ในช่วงกำลังศึกษาระดับ ป.โท ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากสุริยุปราคา (ที่ถ่าย โดยกลุ่มเรา) ผลงานเสนอในที่ประชุมระดับประเทศ (พูดเป็นภาษาอังกฤษ) และได้รับรางวัลอันดับ 2 สำหรับโปสเตอร์ดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม วทท. (โดยมีร้อยๆ โปสเตอร์จากทั่วประเทศ) จบการศึกษาระดับ ป.โท ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

จบปริญญาเอกด้าน Astrophysics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550

ประวัติด้านการทำงาน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail: paisan@astro.phys.sc.chula.ac.th

 

 

...ศิษย์เก่า / บุคลากรในอดีต...

ชื่อ

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

PHANTIP HOSESOMEPHAN

พรรณทิพย์ ห่อศรีสัมพันธ์

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543

ประวัติด้านการทำงาน

  ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2546

กองบรรณาธิการ วารสาร Science Today และ วารสาร LAB TODAY ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน

e-mail:phantip_h@yahoo.com

RUTAIRAT BUAKHAW

ฤหัยรัตน์ บัวขาว

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2547

ประวัติด้านการทำงาน

  ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546    จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2548

 ปัจจุบันทำงาน Assistant Director, Customer Relation Manager, Jujak Construction & Interior Decorating Co., Ltd.

 

KETKAEW SAIKERDSRI

เกศแก้ว ไทรเกิดศรี

ประวัติด้านการศึกษา

จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2546

ประวัติด้านการทำงาน

  ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2548  จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549

 ปัจจุบันทำงาน ที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

PANTHIP NGERN-ON

พรรณทิพย์ เงินอ่อน

ประวัติด้านการทำงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 ีนาคม 2549  จนถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2549

 

 THIKHAMPORN SRIWICHIEN

ทิฆัมพร ศรีวิเชียร

 

ประวัติด้านการทำงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2549  จนถึง วันที่ 28 กันยายน  2549

 

 Luerluck   Pimsuwan

เลอลักษณ์   พิมพ์สุวรรณ์

 

ประวัติด้านการทำงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  จนถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2550

 

Autcharapun Treegate

อัจฉราพรรณ ตรีเกตุ

 

ประวัติด้านการทำงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550  จนถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

 

 

 

[home] [about us] [staff members] [alumni] [news] [articles& presentations] [research papers] [Princess Sirindhorn neutron monitor][FAQs][glossary] [links] [contact us]